STATUT   STOWARZYSZENIA

 

„Oficjalny Fanklub Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Oficjalny Fanklub Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: Lamiastrata
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego STATUTU i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto POZNAŃ,
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polski. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polski.
 3. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbliżonych celach

§ 3

 1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 3. Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych, z nazwą, adresem, oraz numerami REGON, NIP, KRS.

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 

Działanie na rzecz Grzegorza Kupczyka oraz zespołu CETI, w szczególności poprzez propagowanie ich twórczości i zjednoczenie fanów

 

§ 5

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Aktywne uczestnictwo w działalności muzycznej Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI.
 2. Propagowanie ich muzyki w każdym obszarze życia społecznego i publicznego.
 3. Organizowanie koncertów i występów z ich udziałem.
 4. Organizowanie spotkań i zlotów fanów z Grzegorzem Kupczykiem oraz zespołem CETI.
 5. Tworzenie archiwów tekstów, nut, książek i artykułów, płyt oraz wszelkich nagrań z ich udziałem.
 6. Prowadzenie nagrań audio i video na ich koncertach.
 7. Prowadzenie dystrybucji i sprzedaży z nagraniami i innymi szeroko rozumianymi materiałami o ich tematyce.
 8. Prowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji i innych działań dla pozyskania środków na działalność statutową.
 9. Poszukiwanie sponsorów oraz innych funduszy na działalność Grzegorza Kupczyka i zespołu CETI.
 10. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

 

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Uprzywilejowanych
 4. Honorowych

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 

 1. Osoby fizyczne, chcące realizować cele wyznaczone przez niniejszy Statut
 2. Inne osoby fizyczne i prawne, akceptujące cele Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
 3. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
  1. Czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia,
  2. Brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia,
  3. Realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków, oraz Zarządu,
  4. Regularnie uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
  5. Uczestniczyć aktywnie w ramach akcji organizowanych przez Stowarzyszenie.
  6. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
  7. Regularne płacić składki, przewidziane dla członków zwyczajnych.
 4. Prawem członka zwyczajnego jest:
  1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
  2. Czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia
  3. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
  4. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
  5. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia, w szczególności w działaniach formacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie,
  6. Korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na rzecz Stowarzyszenia, a także zobowiązała się do stałego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może zostać także osoba prawna, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i pragnie wspierać majątkowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia.
 3. Członków wspierających przyjmuje Prezes Zarządu na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków wspierających.

§ 10

 1. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
  1. Udzielanie moralnego wsparcia zasadom i inicjatywom Stowarzyszenia,
  2. Spełnianie stałego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem,
 2. Prawem członka wspierającego jest:
  1. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
  2. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
  3. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia,

§ 11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia lub realizacji jego celów a w szczególności położyła szczególne i wybitne zasługi dla muzyki hard rockowej.
 2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Zarząd.
 3. Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków, w tym płacenia składek członkowskich

§ 12

 1. Członkiem uprzywilejowanym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
 2. Członków uprzywilejowanych przyjmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, o przyjęcie w poczet członków uprzywilejowanych.
 3. Obowiązkiem członka uprzywilejowanego jest:
  1. Czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia,
  2. Realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków, oraz Zarządu,
  3. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
  4. Regularne płacić składki, przewidziane dla członków uprzywilejowanych.
 4. Prawem członka uprzywilejowanego jest:
  1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
  2. Czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia
  3. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
  4. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
  5. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia, w szczególności w działaniach formacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie,
  6. Otrzymywanie okazjonalnych zaproszeń na spotkania i koncerty z Grzegorzem Kupczukiem oraz zespołem CETI.
  7. Korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na zebraniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, oraz bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy w tym obywatele Unii Europejskiej, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
  1. Dobrowolne wystąpienie,
  2. Wykluczenie z grona członków przez Zarząd w sytuacji niespełnienia obowiązków określonych w § 9.
  3. Skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu za niepłacenie składek członkowskich przez okres przekraczający rok.
  4. Skreśleniu z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia zaprzestał czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia przez okres, co najmniej 6 miesięcy.
  5. Śmierć członka.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, członek zwyczajny Stowarzyszenia może odwołać się, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 17

Zarząd Stowarzyszenia może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równoważne świadczenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Przepisy ogólne

§ 18

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów za, niż przeciw), chyba, że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (posiedzenia).
 2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu (posiedzeniu) uczestniczyła minimum 1/3 uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu (posiedzeniu) prawidłowo powiadomieni.
 3. Quorum nie obowiązuje na zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zwołanym w drugim terminie.
 4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że właściwe władze Stowarzyszenia postanowią inaczej. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba, że właściwe władze postanowią inaczej.
 5. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór   odbywa się w głosowaniu jawnym większością głosów.

§ 19

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w sprawach nie wymagających zaciągania zobowiązań majątkowych  uprawnieni są Prezes i inny członek Zarządu działający łącznie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes i Skarbnik działający łącznie.

§ 20

 1. Szczegółowy regulamin, określający sposób zwoływania zjazdów członków Stowarzyszenia, przebieg zebrań i posiedzeń, ustalania porządku i prowadzenia obrad, sposobu głosowania i zgłaszania wniosków oraz szczegółów trybu przeprowadzania wyborów, a także inne zagadnienia wskazane w Statucie, uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Funkcjonowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, reguluje regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszeni

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływany przez Zarząd, raz do roku.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływany przez Zarząd w przypadku:
  1. Podjęcia uchwały przez Zarząd,
  2. Wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. Pisemnego żądania, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania, i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia swych członków, co najmniej 21 dni przed terminem w sposób określony w regulaminie.
 6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i uprzywilejowani Stowarzyszenia
  2. z głosem doradczym, członkowie wspierającym i członkowie honorowi.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  3. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
  4. Wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Stowarzyszenia, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalanie planów działalności, ocena działalności Stowarzyszenia,
  5. Uchwalanie zmian Statutu,
  6. Rozwiązanie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
  7. Nadawanie godności członka honorowego,
  8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
  9. Uchwalanie regulaminów,
  10. Rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
 9. Walne Zgromadzenie Członków może większością 4/5 głosów odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli w rażący sposób uchyla się od realizacji swoich zadań, nie przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działa na jego szkodę.

§ 23

 

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 2. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia może zostać wybrany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Zebranie zarządu Zwołuje  Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub ich zastępcy a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
 5. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał
 6. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
  2. Kierowanie pracą i całością działalności Stowarzyszenia,
  3. Zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  4. Przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia,
  5. Skreślanie członków Stowarzyszenia,
  6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, a w szczególności określanie zasad wydatkowania funduszy Stowarzyszenia
  7. Ustalanie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych kategorii członków i trybu ich płacenia,
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym o dotacje, subwencje, darowizny i dofinansowania działalności związkowej i artystycznej,
  9. Przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
 7. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, na które zaproszeni zostali wszyscy członkowie Zarządu, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 8. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla innych władz Stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie, poprzez decyzję Zarządu może zatrudnić osoby fizyczne do prowadzenia prac na rzecz Stowarzyszenia.
 10. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Nie zatwierdzenie sprawozdania i nieudzielanie absolutorium przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powoduje ustąpienie całego składu Zarządu.
 11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie musi odwoływać całego Zarządu, a jedynie poszczególnych jego członków, powołując w ich miejsce nowych.
 12. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie.
 13. Członkowie Zarządu w ramach wykonywania swych obowiązków względem Stowarzyszenia są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

§ 24

 

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku na okres 5 lat Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)         kontrolowanie działalności Zarządu,

b)        składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)         prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d)        składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)         zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

f)         składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają na posiedzeniach, na które zaproszeni zostali wszyscy członkowie Komisji, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 2. W przypadkach określonych w pkt 5 lit. c) Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej,  jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, w trybie przewidzianym w niniejszym Statucie.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej w ramach wykonywanie swych obowiązków względem Stowarzyszenia są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 25

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

 

§ 26

 

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

§ 27

 

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według ogólnie obowiązujących zasad, określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 28

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Związku.

 

§ 29

 

Zarząd Stowarzyszenia wyznacza w formie Uchwały, wysokość składek członkowskich

 

§ 30

 

1.      Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele Statutowe Stowarzyszenia, według własnej woli, mając na względzie istotne potrzeby i cele Stowarzyszenia oraz jego dobro, chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w inny sposób zadeklarowało ich przeznaczenie

2.      Zarząd Stowarzyszenia Składa sprawozdanie (raport) Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, ze sposobu dokonywanych wydatków, oraz ich celów i przeznaczenia.

 

§ 31

 1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Stowarzyszenie opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

§ 32

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia cały majątek przechodzi na cele wyznaczone przez Prezesa Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 

Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i po wpisaniu zmian do KRS.

 

§ 34

 

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.